Bromine (Br)

Sản Phẩm Nhóm Thang Đo Phương Pháp Mã Đặt Hàng Thuốc thử Tuân thủ USEPA
Bromine Color Cube Test Kit , Model LP - 0 - 3.0 mg/L DPD 2194000 - Không
Máy quang phổ DR2700 - 0.05 - 4.50 mg/L Br₂ 8016 DR2700-01 2630020; 1426810; 1426820; 2641549; 2503025; 1406499; 34332; 104732; 104532; 127032 Không
Máy quang phổ DR2700 kèm pin Lithium - 0.05 - 4.50 mg/L Br₂ 8016 DR2700-01B1 2630020; 1426810; 1426820; 2641549; 2503025; 1406499; 34332; 104732; 104532; 127032 Không
Máy quang phổ DR2800 kèm pin Lithium - 0.05 - 4.50 mg/L Br₂ 8016 DR2800-01B1 2630020; 1426810; 1426820; 2641549; 2503025; 1406499; 34332; 104732; 104532; 127032 Không
Máy quang phổ DR3900 w/o RFID - 0.05 - 4.50 mg/L Br₂ 8016 LPV440.99.00002 2630020; 1426810; 1426820; 2641549; 2503025; 1406499; 34332; 104732; 104532; 127032 Không
Máy quang phổ DR6000 w/o RFID - 0.05 - 4.50 mg/L Br₂ 8016 LPV441.99.00002 2630020; 1426810; 1426820; 2641549; 2503025; 1406499; 34332; 104732; 104532; 127032 Không
Máy quang phổ DR5000 - 0.05 - 4.50 mg/L Br₂ 8016 DR5000-03 2630020; 1426810; 1426820; 2641549; 2503025; 1406499; 34332; 104732; 104532; 127032 Không
Máy so màu cầm tay DR820 - 0 - 4.50 mg/L 8016 DR/800 4844000 2503025; 2105669 Không
Máy so màu cầm tay DR850 - 0 - 4.50 mg/L 8016 DR/800 4845000 2503025; 2105669 Không
Máy so màu cầm tay DR890 - 0 - 4.50 mg/L 8016 DR/800 4847000 2503025; 2105669 Không
Máy so màu bỏ túi PCII, Br - 0.2 - 10.0 mg/L Br₂ 8016 5870001 - Không