Cadmium (Cd)

Sản Phẩm Nhóm Thang Đo Phương Pháp Mã Đặt Hàng Thuốc thử Tuân thủ USEPA
Máy quang phổ DR2700 - 0.7 - 80 μg/L Cd 8017 Dithizone DR2700-01 1420299; 2242200; 1402442; 1445817; 1261699; 88449; 218049; 27256 Không
Máy quang phổ DR2700 kèm pin Lithium - 0.7 - 80 μg/L Cd 8017 Dithizone DR2700-01B1 1420299; 2242200; 1402442; 1445817; 1261699; 88449; 218049; 27256 Không
Máy quang phổ DR2800 kèm pin Lithium - 0.7 - 80 μg/L Cd 8017 Dithizone DR2800-01B1 1420299; 2242200; 1402442; 1445817; 1261699; 88449; 218049; 27256 Không
Máy quang phổ DR3900 w/o RFID - 0.7 - 80 μg/L Cd 8017 Dithizone LPV440.99.00002 1420299; 2242200; 1402442; 1445817; 1261699; 88449; 218049; 27256 Không
Máy quang phổ DR5000 - 0.7 - 80 μg/L Cd 8017 Dithizone DR5000-03 1420299; 2242200; 1402442; 1445817; 1261699; 88449; 218049; 27256 Không
Máy quang phổ DR6000 w/o RFID - 0.7 - 80 μg/L Cd 8017 Dithizone LPV441.99.00002 1420299; 2242200; 1402442; 1445817; 1261699; 88449; 218049; 27256 Không
Máy quang phổ DR6000 w/o RFID - 0.02 - 0.30 mg/L Cd 10217TNTplus LPV441.99.00002 TNT852 Không