Alkalinity (Độ kiềm)

Trang chủ » Danh Mục Chỉ Tiêu Đo » Alkalinity (Độ kiềm)
Sản Phẩm Nhóm Thang Đo Phương Pháp Mã Đặt Hàng Thuốc thử Tuân thủ USEPA
Test strip 5 in 1 Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Dụng cụ phòng thí nghiệm 0-240mg/L Test strip 2755250 2755250 Không
Test strip độ kiềm tổng Thiết bị phòng thí nghiệm và hiện trường - Dụng cụ phòng thí nghiệm 0-240mg/L Test strip 2744850 - Không
EZ Series Máy Phân Tích Độ kiềm Máy Phân Tích Online (Online Analyzers) - EZ Series - Máy phân tích đa chỉ tiêu Chuẩn độ Liên hệ đại diện Hach Không
Test kit xác định độ kiềm, model AL-AP Test kit - Test kit cho một chỉ tiêu 5-100mg/L Axit sunfuric 2444301 - Không
Máy phân tích độ kiềm model APA6000 - 0-250mg/L So màu 5100010 - Không
Máy quang phổ DR2800 kèm pin Lithium - 25 - 400 mg/L CaCO₃ 10239TNTplus DR2800-01B1 TNT870 Không
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến DR5000 - 25 - 400 mg/L CaCO₃ 10239TNTplus DR5000-03 TNT870 Không
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến DR6000 w/o RFID - 25 - 400 mg/L CaCO₃ 10239TNTplus LPV441.99.00002 TNT870 Không
Stir Plate, TitraStir, 230Vac - 100-4000 mg/L CaCO3 8203 1940010 2271900; 94399; 94299; 1438801; 1438901 Không