Aluminum (Nhôm)

Trang chủ » Danh Mục Chỉ Tiêu Đo » Aluminum (Nhôm)
Sản Phẩm Nhóm Thang Đo Phương Pháp Mã Đặt Hàng Thuốc thử Tuân thủ USEPA
EZ Series Máy phân tích Aluminium (Nhôm Al) Máy Phân Tích Online (Online Analyzers) - EZ Series - Máy phân tích đa chỉ tiêu So màu Liên hệ đại diện Hach Không
Máy quang phổ DR2700 - 0.002 - 0.250 mg/L Al 8326 Eriochrome Cyanine R DR2700-01 2603700 Không
Máy quang phổ DR2700 kèm pin Lithium - 0.008 - 0.800 mg/L Al 8012 DR2700-01B1 2242000 Không
Máy quang phổ DR2700 - 0.008 - 0.800 mg/L Al 8012 DR2700-01 2242000; 1429099; 1479210; 1429449; 1457799 Không
Máy quang phổ DR2700 kèm pin Lithium - 0.002 - 0.250 mg/L Al 8326 Eriochrome Cyanine R DR2700-01B1 2242000; 2603999; 1479210; 1455232; 2380123; 2603849 Không
Máy quang phổ DR2800 kèm pin Lithium - 0.02 - 0.50 mg/L Al 10215 TNTplus DR2800-01B1 TNT848 Không
Máy quang phổ DR2800 kèm pin Lithium - 0.008 - 0.800 mg/L Al 8012 DR2800-01B1 2242000; 1429099; 1479210; 1429449; 1457799 Không
Máy quang phổ DR2800 kèm pin Lithium - 0.002 - 0.250 mg/L Al 8326 Eriochrome Cyanine R DR2800-01B1 2242000; 2603999; 1479210; 1455232; 2380123; 2603849 Không
Máy quang phổ DR3900 - 0.02 - 0.50 mg/L Al 10215 TNTplus LPV440.99.00002 TNT848 Không
Máy quang phổ DR6000 w/o RFID - 0.02 - 0.50 mg/L Al 10215 TNTplus LPV441.99.00002 TNT848 Không
Máy so màu cầm tay DR820 - 0 - 0.80 mg/L 8012 DR/800 4844000 2242000; 1429099; 1479210; 1429449; 1457799 Không
Máy so màu cầm tay DR850 - 0 - 0.80 mg/L 8012 DR/800 4845000 2242000; 1429099; 1479210; 1429449; 1457799 Không
Máy so màu cầm tay DR890 - 0 - 0.80 mg/L 8012 DR/800 4847000 2242000; 1429099; 1479210; 1429449; 1457799 Không
Máy so màu bỏ túi PCII, Al - 0.02 - 0.80 mg/L 8012 5870025 - Không