Ammonia, Free (Amoniac, tự do)

Trang chủ » Danh Mục Chỉ Tiêu Đo » Ammonia, Free (Amoniac, tự do)
Sản Phẩm Nhóm Thang Đo Phương Pháp Mã Đặt Hàng Thuốc thử Tuân thủ USEPA
SpecCheck Secondary Gel Standards Set cho Monochloramine & Ammonia tự do - Hóa chất và thuốc thử 2507500 Không
Máy quang phổ DR2700 - 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N 10200, Powder Pillow DR2700-01 2879700; 2877336; 2802299; 15349 Không
Máy quang phổ DR2700 - 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N 10201, Indophenol DR2700-01 2879700; 2877336; 2802299; 15349 Không
Máy quang phổ DR2700 kèm pin Lithium - 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N 10200, Powder Pillow DR2700-01B1 2879700; 2877336; 2802299; 15349 Không
Máy quang phổ DR2700 kèm pin Lithium - 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N 10201, Indophenol DR2700-01B1 2879700; 2877336; 2802299; 15349 Không
Máy quang phổ DR2800 kèm pin Lithium - 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N 10200, Powder Pillow DR2800-01B1 2879700; 2877336; 2802299; 15349 Không
Máy quang phổ DR2800 kèm pin Lithium - 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N 10201, Indophenol DR2800-01B1 2879700; 2877336; 2802299; 15349 Không
Máy quang phổ DR3900 w/o RFID - 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N 10200, Powder Pillow LPV440.99.00002 2879700; 2877336; 2802299; 15349 Không
Máy quang phổ DR3900 w/o RFID - 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N 10201, Indophenol LPV440.99.00002 2879700; 2877336; 2802299; 15349 Không
Máy quang phổ DR6000 w/o RFID - 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N 10200, Powder Pillow LPV441.99.00002 2879700; 2877336; 2802299; 15349 Không
Máy quang phổ DR6000 w/o RFID - 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N 10201, Indophenol LPV441.99.00002 2879700; 2877336; 2802299; 15349 Không
Máy so màu cầm tay DR850 - 0 - 0.50 mg/L NH₃-N 10200 DR800 Indophenol 4845000 2879700; 2877336; 2802299 Không
Máy so màu cầm tay DR850 - 0.0 - 4.50 mg/L Cl₂ 10200 DR800 Indophenol 4845000 2879700; 2877336; 2802299 Không
Máy so màu cầm tay DR890 - 0 - 0.50 mg/L NH₃-N 10200 DR800 Indophenol 4847000 2879700; 2877336; 2802299 Không
Máy so màu cầm tay DR890 - 0.0 - 4.50 mg/L Cl₂ 10200 DR800 Indophenol 4847000 2879700; 2877336; 2802299 Không
Bộ kit dùng kiểm soát quá trình nitrat hóa - 0.02 - 0.50 mg/L NH₃-N 10200 2882200 2879701; 2879700 Không
1 2