Nước Thải

(07-09-2012 | 11:43:AM)

Trang chủ » Nước Thải

Sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực nước thải

Thiết bị đo On-Line

AMTAX™ sc , máy phân tích Amonia

AN-ISE sc , sensor ISE kết hợp đo Amoni và Nitrat

BioTector B7000, máy phân tích TOC/TN/TP

CL17, máy phân tích clo tổng DPD

CLT10 sc, sensor đo  clo tổng bằng điện cực

Hach LDO® 2, sensor đo oxy hòa tan công nghệ quang

NH4D sc, sensor đo amoni

NITRATAX™ sc, sensor đo nitrat theo công nghệ quang

NO3D sc, sensor đo nitrat bằng điện cực ISE

ORP sc, sensor đo điện thế oxy hóa khử/redox

PHOSPHAX sc, máy phân tích orthophotphat

pHD™ Differential sc, sensor  đo pH công nghệ 3 điện cực

sc200™ , bộ điều khiển đa năng gắn tối đa 2 sensor

sc1000™ , bộ điều khiển đa năng cao cấp

SOLITAX® sc, sensor đo chất rắn lơ lửng và độ đục

SONATAX sc, đầu đo mức bùn

Surface Scatter 7® sc, máy đo độ đục thang đo cao đến 10000 NTU

UVAS sc, sensor đo các chất hữu cơ (BOD/COD/TOC/SAC)

 

Máy quang phổ/máy so màu

DR 6000™, máy quang phổ tử ngoại khả kiến

DR 3900™, máy quang phổ để bàn

DR 2800™, máy quang phổ có thể dùng pin đo ngoài hiện trường

 

Máy so màu

DR800 series

Pocket Colorimeter™ II

 

Máy đo cầm tay/để bàn phòng lab

Máy HQd & điện cực IntelliCAL™

Máy sensION™ plus và điện cực

DRB 200 thiết bị phản ứng nhiệt

BOD Trak II thiết bị đo BOD theo phương pháp áp kế

 

Máy lấy mẫu tự động

Hach Sigma 900 Series Automatic Samplers

 

Thuốc thử

BOD

COD

Ammonia

Chlorine

Nitrate

Nitrite

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)

Phosphorus